อบรมการใช้ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้จัดการอบรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ให้กับนักเรียน วันที่ 15 มิถุนายน 2561