การให้ห้องสมุดดิจิตอลด้วยสมาร์ทโฟน

,

ใช้ไม่ยากเลยเพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตตอนยืมและคืนเท่านั้น