ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กลศาสตร์วิศวกรรม
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : เอกชัย รัตนโน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือ "กลศาสตร์วิศวกรรม (รหัสวิชา 3100-0101)" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แบ่งเนื้อออกเป็น 8 บท อาทิ กลศาสตร์ แรง โมเมนต์ สมดุลของแรง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล และความเสียดทาน ซึ่งผู้เขียนได้กระชับข้อความบรรยายเน้นสื่อความหมายทางรูปภาพและสูตรเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนเนื้อหาที่ไม่สูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้หลักการทางสถิตยศาสตร์